Ledenvergadering CV de Blauwe Snep

donderdag 18 april 2024, 19.30 uur

Leden van De Blauwe Snep worden uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Agenda:

• Opening door de voorzitter
• Ingekomen stukken / mededelingen
• Behandeling notulen algemene ledenvergadering 2023
• Jaarverslag seizoen 2023-2024 door de voorzitter
• Financieel verslag seizoen 2023-2024 door de penningmeester
• Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
• Bestuursbezetting/-verkiezing
• Toelichting op het nieuwe seizoen 2024-2025
• Rondvraag en sluiting